Stella 34 Trattoria

New York, NY

Macy’s Herald Square

Design: Studio V

Photography: Brett Beyer